НПА

Қолданыстағы нормативтік-құқықтық актілер Действующие нормативно – правовые акты

НҚА нөмері, шығу мерзімі № и дата издания НПАЕнгізілген өзгерістер мен толықтырулар Внесенные изменения и дополненияНормативтік құқықтық акттар Нормативно- правовые акты
ҚР заңдары /Законы РК
№ 360-VI ЗРК от 07.07.2020г. «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» ҚР Кодексі
Кодекс РК «О здоровье народа и системе здравоохранения»
№ 224-VII ЗРК от 20.04.2023г. ҚР Әлеуметтік Кодексі Социальный Кодекс РК
№ 405-V от 16.11.2015г.внесен и изменен законом РК от 13.05.20 г. № 327-VI«Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру тур алы» ҚР Заңы
Закон РК «Об обязательном социальном медицинском страховании»
ҚР Үкімет қаулылары/Постановления Правительства Республики Казахстан (ПП РК)
№ 672 от 16.10.2020г. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемінің тізбесін бекіту және ҚР Үкіметінің кейбір шешімдерінің күші жойылды деп тану туралы.
Об утверждении перечня ГОБМП и признании утратившими силу некоторых решений Правительства РК.
№ 673 от 16.10.2020г. “Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесіндегі медициналық көмектің тізбесін бекіту туралы” ҚР Үкімет қаулысы.
О внесении изменения в ПП РК от 20 июня 2019 года № 421 “Об утверждении перечня медицинской помощи в системе обязательного социального медицинского страхования”
№ 612 от 24.09.2020г.ПП РК от 30.03.2021г. № 173 О внесении изменений в ПП РК от 24.09. 2020 г. № 612 “Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках ГОБМП, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам”«Медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде оларға қарсы міндетті профилактикалық екпелер жүргізілетін аурулардың тізбесін, екпелерді жүргізу қағидаларын, мерзімдерін және халықтың профилактикалық екпелерге жататын топтарын бекіту туралы» ҚР Үкімет қаулысы ПП РК «Об утверждении перечня заболеваний, против которых проводятся обязательные профилактические прививки в рамках гарантированного объема медицинской помощи, правил, сроков их проведения и групп населения, подлежащих профилактическим прививкам»
ДСМ бұйрықтаэы/ Приказы МЗ РК
№ 12 от 24.01.2023г. Он жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мен жастардың репродуктивтік және психикалық денсаулықты сақтау бойынша медициналық көмекті ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи
№ 37 от 14.03.2023г. Орта білім беру ұйымдарында медициналық көмек көрсету стандартын бекіту туралы.
Об утверждении стандарта оказания медицинской помощи в организациях среднего образования
№ 40 от 17.03.2023г. ҚР инфекциялық аурулар кезінде медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания медицинской помощи при инфекционных заболеваниях в Республике Казахстан
№ 49 от 30.03.2023г. ҚР медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении Стандарта организации оказания первичной медико-санитарной помощи в РК
№ 53 от 31.03.2023г. ҚР эндокринологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания эндокринологической помощи в РК.
№ 65 от 07.04.2023г. Медициналық оңалту көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания медицинской реабилитации
№ ҚР ДСМ-1 от 06.01.2022г. ҚР-да травматологиялық және ортопедиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы Об утверждении Стандарта организации оказания травматологической и ортопедической помощи в РК
№ ҚР ДСМ-14 от 16.02.2022г. Кейбір созылмалы аурулардың ауыр нысандарының тізімін бекіту туралы
Об утверждении списка тяжелых форм некоторых хронических заболеваний
№ ҚР ДСМ-25 от 15.03.2022г.№ 66 от 7.04.2023 г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 15.03. 2022 г. № ҚР ДСМ-25 “Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в РК”.Қазақстан Республикасында педиатриялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания педиатрической помощи в Республике Казахстан
№ ҚР ДСМ-27 от 24.03.2022г. ҚР стационарлық жағдайларда медициналық көмек көрсету стандартын бекіту туралы.
  Об утверждении Стандарта оказания медицинской помощи в стационарных условиях в РК.
№ ҚР ДСМ-29 от 28.03.2022г. «Инфекциялық аурулардың (туберкулез) алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы.
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно -противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (туберкулез)»
№ ҚР ДСМ-44 от 16.05.2022г.№ 60 от 5.04.2023 г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министерств здравоохранения и национальной экономики РК“Паразиттік аурулардың алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық- профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению паразитарных заболеваний”
№ ҚР ДСМ-54 от 21.06.2022г. ҚР пренатальдық ультрадыбыстық скрининг жүргізуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении Стандарта организации проведения пренатального ультразвукового скрининга в РК
№ ҚР ДСМ-68 от 29.07.2022г.№ 60 от 5.04.2023 г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министерств здравоохранения и национальной экономики РК«Дезинфекция, дезинсекция мен дератизацияны ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы.
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации».
№ ҚР ДСМ-90 от 25.08.2022г.№ 60 от 5.04.2023 г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министерств здравоохранения и национальной экономики РК“Радиациялық қауіпті объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к радиационно­опасным объектам”
№ ҚР ДСМ-107 от 30.09.2022г. Халыққа туберкулез кезінде медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении Стандарта организации оказания населению медицинской помощи при туберкулезе
№ ҚР ДСМ-111 от 05.10.2022г. «Жіті ішек инфекцияларының алдын алу жөніндегі санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық- профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және
  жүргізуге қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы.
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению острых кишечных инфекций».
№ ҚР ДСМ-151 от 2.12.2022г. “Медициналық көмек көрсетумен байланысты инфекциялардың алдын алу жөніндегі санитариялық- эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи”
№ ҚР ДСМ-11 от 27.01.2021г.№ ҚР ДСМ-49 от 30.05.2022 г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 27.01.2021г. № ҚР ДСМ-11 “Об утверждении правил маркировки лекарственных средств и медицинских изделий”.Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды таңбалау қағидаларын бекіту туралы.
Об утверждении правил маркировки лекарственных средств и медицинских изделий
№ ҚР ДСМ-13 от 02.02.2021г. “Қарсы профилактикалық егулер жүргізілетін инфекциялық аурулармен ауыратын науқастарға қатысты санитариялық-эпидемияға қарсы және санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы.
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий в отношении больных инфекционными заболеваниями, против которых проводятся профилактические прививки”
№ ҚР ДСМ-19 от 18.02.2021 Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды сақтау және тасымалдау қағидаларын бекіту туралы.
Об утверждении правил хранения и транспортировки лекарственных средств и медицинских изделий
№ ҚР ДСМ-41 от 18.05. 2021№ ҚР ДСМ-88 от 23.03.2022 года О внесении изменения в приказ МЗ РК от 18.05.2021г. № ҚР ДСМ – 41 “Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра”Қазақстандық ұлттық дәрілік формулярын бекіту туралы
Об утверждении Казахстанского национального лекарственного формуляра
№ ҚР ДСМ-44 от 26.05.2021г.№ 60 от 5.04.2023 г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министерств здравоохранения и национальной экономики РК“Вирустық гепатиттер мен АИТВ инфекциясы бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық – эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по вирусным гепатитам и ВИЧ-инфекции”
№ ҚР ДСМ -47 от 27.05.2021г.№ 60 от 5.04.2023 г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министерств здравоохранения и национальной экономики РК“Жіті респираторлық вирустық инфекциялар, тұмау және олардың асқынулары (пневмония), менингококк инфекциясы, COVID-19 коронавирустық инфекциясы, желшешек, скарлатина кезінде санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық- профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий при острых респираторных вирусных инфекциях, гриппе и их осложнениях (пневмонии), менингококковой инфекции, коронавирусной инфекции COVID-19, ветряной оспе и скарлатине”
№ ҚР ДСМ – 55 от 23.06.2021г. ҚР-да гериатриялық және геронтологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении Стандарта организации оказания гериатрической и геронтологической помощи в РК
№ ҚР ДСМ-62 от 19.07.2021г. “Иммунологиялық дәрілік препараттарды (иммундық-биологиялық дәрілік препараттарды) сақтауға, тасымалдауға және пайдалануға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно-
  эпидемиологические требования к хранению, транспортировке и использованию иммунологических лекарственных препаратов (иммунобиологических лекарственных препаратов)”
№ ҚР ДСМ-75 от 05.08.2021г.№ 25 от 17.02.2023г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МЗ РКҚР-ның белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтарының жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікті амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін бекіту туралы
Об утверждении Перечня лекарственных средств и медицинских изделий для бесплатного и (или) льготного амбулаторного обеспечения отдельных категорий граждан РК с определенными заболеваниями (состояниями)
№ ҚР ДСМ-76 от 06.08.2021г.№ 9 от 18.01.2023г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 5.08.2021г. № ҚР ДСМ-76 “Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к объектам образования”«Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы»
«Об утверждении Санитарных правил «Санитарно­эпидемиологические требования к объектам образования»
№ ҚР ДСМ-90 от 24.08.2021г.№ ҚР ДСМ-125 от 07.12.2021г. О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РК.Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Правил оказания первичной медико­санитарной помощи
№ ҚР ДСМ-91 от 25.08.2021г. «Скрининг ұйымдастыру бекіту туралы ұйымдастыру ережесін бекіту туралы» ҚР ДСМ 2010 жылғы 9 қыркүйектегі № 704 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
О внесении изменений в приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 9 сентября 2010 № 704 «Об утверждении Правил организации скрининга»
№ ҚР ДСМ-92 от 26.08.2021г.№ ҚР ДСМ-156 от 7.12.2022 г. О внесении изменений и дополнений в приказ МЗ РК от 26.08.2021 года № ҚР ДСМ-92 “Об утверждении стандарта организации оказания акушерско- гинекологической помощи в РК”Қазақстан Республикасында акушерлік- гинекологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания акушерско-гинекологической помощи в РК
№ ҚР ДСМ-105 от 15.10.2021г.№ ҚР ДСМ-89 от 25.08.2022 года О внесении изменений в приказ МЗ РК от 15.10.2021г.“Ықтимал қауіпті химиялық және биологиялық заттарды пайдаланатын зертханаларға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидалары
 № ҚР ДСМ-105 “Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества”Об утверждении Санитарных правил «Санитарно­эпидемиологические требования к лабораториям, использующим потенциально опасные химические и биологические вещества»
№ ҚР ДСМ-111 от 05.11.2021г. Медициналық ұйымдарды аккредиттеу стандарттарын бекіту туралы
Об утверждении стандартов аккредитации медицинских организаций
№ ҚР ДСМ-112 от 12.11.2021г. ҚР халқына онкологиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания онкологической помощи населению РК.
№ ҚР ДСМ-114 от 12.11.2021г. “Аса қауіпті инфекциялық аурулардың алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы, санитариялық-профилактикалық іс-шараларды ұйымдастыруға және жүргізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний”
№ ҚР ДСМ-116 от 17.11.2021г. «Инфекциялық аурулардың (обаның, тырысқақтың) алдын алу бойынша санитариялық-эпидемияға қарсы іс-шараларды ұйымдастыруға және өткізуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил «Санитарно­эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических мероприятий по предупреждению инфекционных заболеваний (чума, холера)»
№ ҚР ДСМ-139 от 31.12.2021г.№ 33 от 02.03.2023г. О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РК и признании утратившими силу некоторых приказов МЗ РКҚР кардиологиялық, интервенциялық кардиологиялық, интервенциялық аритмологиялық және кардиохирургиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания кардиологической, интервенционно кардиологической, интервенционно аритмо- логической и кардиохирургической помощи в РК.
№ ҚР ДСМ- 32/2020 от 08.04.2020г. “Стационарды алмастыратын көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы” ҚР ДСМ және ӘД министрінің 2015 жылғы 17 тамыздағы № 669
  бұйрығына өзгеріс енгізу туралы
О внесении изменения в приказ МЗ и СЗ РК от 17 августа 2015 года № 669«Об утверждении Правил оказания стационарозамещающей помощи»
№ ҚР ДСМ – 96/2020 от 11.08.2020г.№ ҚР ДСМ-7 от 28.01.2022 года О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МЗ РК“Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования к объектам здравоохранения”
№ ҚР ДСМ- 106/2020 от 21.09.2020г. “Халықтың шұғыл және жоспарлы стоматологиялық көмек алуға жататын жекелеген санаттарының тізбесін бекіту туралы”
Об утверждении перечня отдельных категорий населения, подлежащих экстренной и плановой стоматологической помощи
№ ҚР ДСМ- 107/2020 от 23.09.2020г. Адамды туберкулездің жұқпалы түрімен ауырады деп тану мақсатында медициналық зерттеп-қарауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Правил проведения медицинского обследования с целью признания лица больным заразной формой туберкулеза
№ ҚР ДСМ- 108/2020 от 23.09.2020г. Әлеуметтік мәні бар аурулардың тізбесін бекіту туралы
Об утверждении перечня социально значимых заболеваний
№ ҚР ДСМ- 109/2020 от 23.09.2020г. Динамикалық байқауға жататын созылмалы аурулардың тізбесін бекіту туралы
Об утверждении перечня хронических заболеваний, подлежащих динамическому наблюдению
№ ҚР ДСМ- 112/2020 от 02.10.2020г. Рецепттерді жазып беру, есепке алу және сақтау қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Правил выписывания, учета и хранения рецептов
№ ҚР ДСМ- 117/2020 от 08.10.2020г. Денсаулық сақтау ұйымдарының номенклатурасын бекіту туралы
Об утверждении Номенклатуры организаций здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 118/2020 от 08.10.2020г. Алғашқы көмек көрсетуге арналған дәрі қобдишасының құрамын бекіту туралы
Об утверждении состава аптечки для оказания первой помощи
№ ҚР ДСМ- 121/2020 от 09.10.2020г. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемін алуға құқығы бар ҚР-да уақытша болатын шетелдіктер мен азаматтығы жоқ адамдардың, баспана іздеген адамдардың айналасындағыларға қауіп төндіретін аурулардың тізбесін және медициналық көмектің көлемін бекіту туралы
Об утверждении перечня заболеваний, представляющих опасность для окружающих и
  объема медицинской помощи, при которых иностранцы и лица без гражданства, временно пребывающие в РК, лица, ищущие убежище, имеют право на получение ГОБМП.
№ ҚР ДСМ- 122/2020 от 09.10.2020г.№ ҚР ДСМ-113 от 13.10.2022г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 9 октября 2020г. ҚР ДСМ 122/ 2020 “Об утверждении Правил проведения искусственного прерывания беременности и перечня медицинских и социальных показаний, а также противопоказаний для проведения искусственного прерывания беременности”Жүктілікті жасанды үзуді жасаудың тәртібін, медициналық және әлеуметтік көрсетілімдерінің, сондай-ақ жүктілікті жасанды үзуді жасауға қарсы көрсетілімдерінің тізбесін бекіту туралы
Об утверждении Правил проведения искусственного прерывания беременности и перечня медицинских и социальных показаний, а также противопоказаний для проведения искусственного прерывания беременности
№ ҚР ДСМ- 130/2020 от 14.10.2020г. Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды кәсіптік құзыреттілігіне аттестаттауды жүргізу қағидаларын бекіту туралы Об утверждении правил проведения аттестации на профессиональную компетентность специалистов в области здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 131/2020 от 15.10.2020г.Приказ МЗ РК от 28.01.2022 года № ҚР ДСМ-7 О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МЗ РКМіндетті медициналық қарап-тексерулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ оларды жүргізу тәртібі мен мерзімділігін, зертханалық және функционалдық зерттеулердің көлемін, медициналық қарсы көрсетілімдерді, зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардың, жұмысқа орналасқан кезде орындау кезінде міндетті алдын ала медициналық қарап-тексерулер және мерзімдік міндетті медициналық қарап-тексерулер жүргізілетін кәсіптер мен жұмыстардың тізбесін және «Алдын ала міндетті медициналық қарап-тексерулерден өткізу» мемлекеттік қызметін көрсету қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров»
№ ҚР ДСМ- 133/2020 от 15.10.2020г.№ ҚР ДСМ-59 от 30.06.2022 года О внесении изменений в приказ и.о.МЗ РК от 15.10.2020 года № ҚР ДСМ-133/2020 “Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения”Денсаулық сақтау ұйымдары желісінің мемлекеттік нормативін бекіту туралы
Об утверждении государственного норматива сети организаций здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 135/2020 от 16.10.2020г.№ ҚР ДСМ-142 от 31.12.2021 г. О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РКОрфандық аурулардың және оларды емдеуге арналған дәрілік заттардың тізбесін қалыптастыру қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил формирования перечня орфанных заболеваний и лекарственных средств для их лечения
№ ҚР ДСМ- 136/2020 от 19.10.2020г. Амбулаториялық жағдайлардағы мамандандырылған медициналық көмекке енгізілген емшаралар мен манипуляциялар тізбесін бекіту туралы
Об утверждении перечня процедур и манипуляций, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях
№ ҚР ДСМ- 137/2020 от 19.10.2020г. АИТВ инфекциясының профилактикасы жөніндегі іс- шараларды жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции
№ ҚР ДСМ- 138/2020 от 19.10.2020г. ҚР азаматтарын алғашқы көмек көрсету дағдыларына оқыту қағидаларын, сондай-ақ алғашқы көмек көрсетілетін шұғыл және кезек күттірмейтін жағдайлар тізбесін бекіту туралы
Об утверждении правил обучения граждан РК навыкам оказания первой помощи, а также перечня экстренных и неотложных состояний, при которых оказывается первая помощь
№ ҚР ДСМ- 146/2020 от 23.10.2020г. Профилактикалық екпелерді жүргізуге медициналық қарсы көрсетілімдердің тізбесін бекіту туралы
Об утверждении перечня медицинских противопоказаний к проведению профилактических прививок
№ ҚР ДСМ- 147/2020 от 22.10.2020г. Медициналық оқыс оқиға жағдайларын (оқиғаларды) айқындау, оларды есепке алу және талдау қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил определения случаев (событий) медицинского инцидента, их учета и анализа
№ ҚР ДСМ- 148/2020 от 22.10.2020г. Медициналық және фармацевтикалық қызметке қойылатын біліктілік талаптарын бекіту туралы
Об утверждении квалификационных требований, предъявляемых к медицинской и фармацевтической деятельности
№ ҚР ДСМ- 149/2020 от 23.10.2020г. Созылмалы аурулары бар адамдарға медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру, байқаудың мерзімділігі мен мерзімдерін, диагностикалық зерттеулердің міндетті минимумы мен еселігі қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил организации оказания медицинской помощи лицам с хроническими заболеваниями, периодичностии сроков наблюдения, обязательного минимума и кратности диагностических исследований
№ ҚР ДСМ- 155/2020 от 27.10.2020г. Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың айналысы саласындағы субъектілердің өз иелігіндегі жарамсыз болып қалған, жарамдылық мерзімі өткен дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды, жалған және ҚР заңнамасының талаптарына сәйкес келмейтін басқа да дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды жою қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Правил уничтожения субъектами в сфере обращения лекарственных средств и медицинских изделий в распоряжении которых находятся лекарственные средства и медицинские изделия, пришедшие в негодность, с истекшим сроком годности, фальсифицированные лекарственные средства и медицинские изделия и другие, не соответствующие требованиям законодательства РК
№ ҚР ДСМ- 161/2020 от 28.10.2020г. Туберкулезбен ауыратын, мәжбүрлеп емдеуге жіберілген адамдарға медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил оказания медицинской помощи лицам, больным туберкулезом, направленным на принудительное лечение
№ ҚР ДСМ- 167/2020 от 29.10.2020г.№ ҚР ДСМ-98 от 14.09.2022г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 29.10.2020 г. № ҚР ДСМ-167/2020 “Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями”Денсаулық сақтау ұйымдарын медициналық бұйымдармен жарақтандырудың ең төмен стандарттарын бекіту туралы
Об утверждении минимальных стандартов оснащения организаций здравоохранения медицинскими изделиями
№ ҚР ДСМ- 169/2020 от 29.10.2020г Инфекциялық, паразиттік аурулар және (немесе) улану оқиғаларын, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді тіркеу және тергеп-тексеру, есепке алу мен есептілігін жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил регистрации и расследования, ведения учета и отчетности случаев инфекционных, паразитарных заболеваний и (или) отравлений, неблагоприятных проявлений после
  иммунизации
  Инфекциялық, паразиттік аурулар және (немесе) улану оқиғаларын, иммундаудан кейінгі қолайсыз көріністерді тіркеу және тергеп-тексеру, есепке алу мен есептілігін жүргізу қағидаларын бекіту туралы
№ ҚР ДСМ- 170/2020 от 30.10.2020г.№ ҚР ДСМ-154 от 05.12.2022г. О внесении изменений в приказ и.о. МЗ РК от 30.10.2020 года № ҚР ДСМ-170/2020 “Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС”Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде ұсынылатын медициналық қызметтерге тарифтерді бекіту туралы
Об утверждении тарифов на медицинские услуги, предоставляемые в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе ОСМС
№ ҚР ДСМ- 172/2020 от 30.10.2020г.№ ҚР ДСМ-117 от 18.10.2022 г. О внесении изменений и дополнения в приказ и.о. МЗ РК от 30.10.2020 года № ҚР ДСМ-172/2020 “Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств”Көлік құралдарын басқару құқығын алуға үміткер адамды медициналық қарап-тексеруден, механикалық көлік құралдары жүргізушісін қайта медициналық қарап-тексеруден өткізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Правил проведения медицинского осмотра лиц, претендующих на получение права управления транспортными средствами, повторного медицинского осмотра водителя механических транспортных средств
№ ҚР ДСМ- 174/2020 от 30.10.2020г.№ ҚР ДСМ-146 от 30.10.2022 года О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МЗ РКСкринингтік зерттеулерге жататын адамдардың нысаналы топтарын, сондай-ақ осы қарап- тексерулерді өткізудің қағидаларын, көлемі мен кезеңділігін бекіту туралы
Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований
№ ҚР ДСМ- 175/2020 от 30.10.2020г.№ ҚР ДСМ-136 от 23.11.2022г. О внесении изменений в приказ и.о.МЗ РК от 30.10.2020 г. № ҚР ДСМ-175/2020 “Об утверждении форм учетной документации вДенсаулық сақтау саласындағы есепке алу құжаттамасының нысандарын бекіту туралы
Об утверждении форм учетной документации в области здравоохранения
 области здравоохранения, а также инструкций по их заполнению” 
№ ҚР ДСМ- 179/2020 от 03.11.2020г. Дәрілік заттардың ұтымды пайдалануына бағалау жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил проведения оценки рационального использования лекарственных средств
№ ҚР ДСМ- 194/2020 от 13.11.2020г.№ ҚР ДСМ-76 от 08.08.2022г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 13.11.2020 г. № ҚР ДСМ-194/2020 “Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико­санитарную помощь”Медициналық-санитариялық алғашқы көмек көрсететін денсаулық сақтау ұйымдарына жеке тұлғаларды бекіту қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь
№ ҚР ДСМ- 196/2020 от 16.11.2020г. Жеке медициналық кітапшаларды беру, есепке алу және жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Правил выдачи, учета и ведения личных медицинских книжек
№ ҚР ДСМ- 198/2020 от 18.11.2020г.№ ҚР ДСМ-146 от 30.11.2022 г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МЗ РКЕңбекке уақытша жарамсыздыққа сараптама жүргізу, сондай-ақ еңбекке уақытша жарамсыздық парағын немесе анықтамасын беру қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности
№ ҚР ДСМ- 199/2020 от 23.11.2020г. Мейіргерлік күтім көрсету қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил оказания сестринского ухода
№ ҚР ДСМ- 204/2020 от 25.11.2020г.№ ҚР ДСМ-125 от 07.12.2021г. О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РК.АИТВ инфекциясының профилактикасы саласында қызметті жүзеге асыратын мемлекеттік денсаулық сақтау ұйымдарында тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде АИТВ инфекциясы мәселелері бойынша ерікті түрде анонимдік және (немесе) құпия медициналық зерттеп- қаралу және консультация алу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил добровольного анонимного и (или) конфиденциального медицинского обследования и консультирования по вопросам ВИЧ- инфекции в рамках ГОБМП в государственных организациях здравоохранения, осуществляющих деятельность в сфере профилактики ВИЧ-инфекции
№ ҚР ДСМ- 209/2020 от 27.11.2020г. Паллиативтік медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении стандарта организации оказания паллиативной медицинской помощи
№ ҚР ДСМ- 211/2020 от 27.11.2020г.№ ҚР ДСМ-6 от 26.01.2022г. О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РКАИТВ инфекциясының бар-жоғына міндетті құпия медициналық зерттеп-қарау қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил обязательного конфиденциального медицинского обследования на наличие ВИЧ-инфекции
№ ҚР ДСМ- 214/2020 от 30.11.2020г. Туберкулез профилактикасы жөніндегі іс-шараларды жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил проведения мероприятий по профилактике туберкулеза
№ ҚР ДСМ- 218/2020 от 30.11.2020г.№ ҚР ДСМ -110 от 05.11.2021г. О внесении изменения в приказ МЗ РК от 30.11.2020 г. № ҚР ДСМ-218/2020 “Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения”Денсаулық сақтау саласындағы мамандарды сертификаттауға жататын мамандықтар мен мамандандырулар тізбесін бекіту туралы
Об утверждении перечня специальностей и специализаций, подлежащих сертификации специалистов в области здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 221/2020 от 30.11.2020г. Амбулаториялық жағдайлардағы мамандандырылған медициналық көмекке енгізілген диагностикалық көрсетілетін қызметтердің, оның ішінде зертханалық диагностиканың тізбесін бекіту туралы
Об утверждении перечня диагностических услуг, в том числе лабораторной диагностики, включенных в специализированную медицинскую помощь в амбулаторных условиях
№ ҚР ДСМ- 223/2020 от 30.11.2020г. Дәрігерге дейінгі медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил оказания доврачебной медицинской помощи
№ ҚР ДСМ- 225/2020 от 30.11.2020г.№ 11 от 19.01.2023г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 30.11.2020 г. № ҚР ДСМ-225/2020 “Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации”Жедел медициналық жәрдем, оның ішінде медициналық авиацияны тарта отырып көрсету қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил оказания скорой медицинской помощи, в том числе с привлечением медицинской авиации
№ ҚР ДСМ- 230/2020 от 03.12.2020г.№ ҚР ДСМ-39 от 29.04.2022г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МЗ РКМедициналық көрсетілетін қызметтер (көмек) сапасына ішкі және сыртқы сараптамаларды ұйымдастыру мен жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил организации и проведения внутренней и внешней экспертиз качества медицинских услуг (помощи)
№ ҚР ДСМ- 238/2020 от 08.12.2020г.№ ҚР ДСМ – 95 от 07.09.2022г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 8.12.2020 г. № ҚР ДСМ-238/2020 ” Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи”Мамандандырылған, оның ішінде жоғары технологиялық медициналық көмек көрсету қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи
№ ҚР ДСМ- 244/2020 от 10.12.2020г. Бастапқы медициналық құжаттаманы жүргізу және есептерді ұсыну қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил ведения первичной медицинской документации и представление отчетов
№ ҚР ДСМ- 257/2020 от 11.12.2020г. Зертханалық диагностика жүргізуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы.
Об утверждении Стандарта организации проведения лабораторной диагностики
№ ҚР ДСМ- 260/2020 от 14.12.2020г. Өлшеу құралдары болып табылатын медициналық бұйымдардың тізбесін бекіту туралы
Об утверждении перечня медицинской техники, являющейся средством измерения
№ ҚР ДСМ- 264/2020 от 15.12.2020г.№ ҚР ДСМ- 65 от 05.07.2022г. О внесении изменений в приказ и.о. МЗ РК от 30.10.2020 г. № ҚР ДСМ-174/2020 “Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих скрининговым исследованиям, а также правил, объема и периодичности проведения данных исследований и в приказ МЗ РК от 15.12.2020 г. № ҚР ДСМ-264/2020 “Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального,Мектепке дейінгі, мектеп жасындағы балаларды, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары білім беру ұйымдарының білім алушыларын қоса алғанда, халықтың нысаналы топтарына профилактикалық медициналық қарап- тексерулерді жүргізу қағидаларын, көлемі мен мерзімділігін бекіту туралы
Об утверждении правил, объема и периодичности проведения профилактических медицинских осмотров целевых групп населения, включая детей дошкольного, школьного возрастов, а также учащихся организаций технического и профессионального, после среднего и высшего образования
 послесреднего и высшего образования” 
№ ҚР ДСМ- 269/2020 от 15.12.2020г. Алғашқы көмекті медициналық білімі жоқ, оның ішінде тиісті даярлықтан өткен адамдардың көрсету қағидаларын және Алғашқы көмекті көрсету стандартын бекіту туралы
Об утверждении Правил оказания первой помощи лицами без медицинского образования, в том числе прошедшими соответствующую подготовку и Стандарта оказания первой помощи
№ ҚР ДСМ- 273/2020 от 15.12.2020г. ҚР медициналық бұйымдарға сервистік қызмет көрсетуді жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил осуществления сервисного обслуживания медицинских изделий в РК
№ ҚР ДСМ- 274/2020 от 15.12.2020г.№ 38 от 15.03.2023 г. О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РКДенсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауды жүргізу, шетелдік мамандарды қоса алғанда, денсаулық сақтау саласындағы маман сертификатының қолданысын растау қағидаларын, сондай-ақ ҚР-нан тыс жерлерде медициналық білім алған адамды денсаулық сақтау саласындағы маманды сертификаттауға жіберу шарттарын бекіту туралы
Об утверждении правил проведения сертификации специалиста в области здравоохранения, подтверждения действия сертификата специалиста в области здравоохранения, включая иностранных специалистов, а также условия допуска к сертификации специалиста в области здравоохранения лица, получившего медицинское образование за пределами РК
№ ҚР ДСМ- 275/2020 от 15.12.2020№ 60 от 5.04.2023 г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы министерств здравоохранения и национальной экономики РК«Радиациялық қауіпсіздікті қамтамасыз етуге қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Об утверждении Санитарных правил «Санитарно­эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности
№ ҚР ДСМ- 278/2020 от 15.12.2020г. Тегін медициналық көмектің кепілдік берілген көлемі шеңберінде және (немесе) міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде медициналық қызметтер көрсететін денсаулық сақтау субъектілерінің жұмыскерлерін көтермелеу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил поощрения работников субъектов здравоохранения, оказывающих медицинские услуги в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и (или) в системе ОСМС
№ ҚР ДСМ- 279/2020 от 15.12.2020г. «Төтенше жағдай туралы» ҚР Заңына сәйкес енгізілген төтенше жағдай кезеңінде медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы
  Об утверждении правил организации оказания медицинской помощи на период введенного чрезвычайного положения в соответствии с Законом Республики Казахстан «О чрезвычайном положении»
№ ҚР ДСМ- 280/2020 от 15.12.2020г. Нақты пациенттің тіршілік көрсеткіштері бойынша медициналық көмек көрсету не сирек (орфандық) аурулары және (немесе) жай-күйі бар пациенттердің шектеулі контингентіне медициналық көмек көрсету үшін ҚР тіркелмеген дәрілік заттар мен медициналық бұйымдарды қолдану қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил применения незарегистрированных в РК лекарственных средств и медицинских изделий для оказания медицинской помощи по жизненным показаниям конкретного пациента либо оказания медицинской помощи ограниченному контингенту пациентов с редкими (орфанными) заболеваниями и (или) состояниями
№ ҚР ДСМ- 283/2020 от 20.12.2020г. Денсаулық сақтау қызметкерлерінің үздіксіз кәсіптік даму нәтижелерін растау қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил подтверждения результатов непрерывного профессионального развития работников здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 284/2020 от 20.12.2020г.№ ҚР ДСМ-23 от 11.03.2022г. О внесении изменений и дополнений в некоторые приказы МЗ РКДенсаулық сақтау субъектілерінің кәсіптік аурулардың және (немесе) уланудың, оның ішінде жұмыскердің өзеңбек (қызметтік) міндеттерін не жұмыс берушінің мүддесі үшін өз бастамасы бойынша өзге де әрекеттерді орындауына байланысты жұмыскерге зиянды өндірістік факторлардың әсер етуіне байланысты кәсіптік ауруларға және (немесе) улануға күдіктенудің барлық оқиғаларын олардың анықталған жері бойынша тіркеу тәртібін бекіту туралы
Об утверждении порядка регистрации субъектами здравоохранения по месту их выявления всех случаев профессиональных заболеваний и (или) отравлений, в том числе подозрений на профессиональные заболевания и (или) отравления, обусловленные воздействием на работника вредных производственных факторов в связи с выполнением работником своих трудовых (служебных) обязанностей, либо иных действий, по собственной инициативе в интересах работодателя
№ ҚР ДСМ- 285/2020 от 20.12.2020г. Он жастан он сегіз жасқа дейінгі кәмелетке толмағандар мен жастардың репродуктивтік және психикалық денсаулықты сақтау бойынша медициналық көмекті ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы Об утверждении правил организации медицинской помощи по охране репродуктивного и психического здоровья несовершеннолетних в возрасте от десяти до восемнадцати лет и молодежи
№ ҚР ДСМ- 289/2020 от 20.12.2020г. Жоспарлы профилактикалық екпелерді және ұжымдық иммунитеттің шекті деңгейін алмаған балаларды мектепке дейінгі ұйымдарға жіберу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил допуска в дошкольные организации детей, не получивших плановые профилактические прививки, и порогового уровня коллективного иммунитета
№ ҚР ДСМ- 292/2020 от 20.12.2020г. Сауықтыру және ұйымдастырылған демалыс кезеңінде балаларға медициналық көмек көрсету қағидаларын бекітут уралы
Об утверждении правил оказания медицинской помощи детям в период оздоровления и организованного отдыха
№ ҚР ДСМ- 293/2020 от 21.12.2020г. Шектеу іс-шараларын, оның ішінде карантинді жүзеге асыру қағидаларын және пайда болу және таралу қаупі төнген кезде шектеу іс-шаралары, оның ішінде карантин енгізілетін инфекциялық аурулардың тізбесін бекіту туралы
Об утверждении правил осуществления ограничительных мероприятий, в том числе карантина, и перечень инфекционных заболеваний при угрозе возникновения и распространения которых вводятся ограничительные мероприятия, в том числе карантин
№ ҚР ДСМ- 305/2020 от 21.12.2020г.№ 72 от 17.04.2023г. О внесении изменений в приказ МЗ РК от 21.12.2020г. № ҚР ДСМ-305/2020 “Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения”Денсаулық сақтау саласындағы мамандықтар мен мамандандырулар номенклатурасын, денсаулық сақтау қызметкерлері лауазымдарының номенклатурасы мен біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы
Об утверждении номенклатуры специальностей и специализаций в области здравоохранения, номенклатуры и квалификационных характеристик должностей работников здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 313/2020 от 22.12.2020г.№ ҚР ДСМ-144 О внесении изменений в приказ МЗ РК от 22.12.2020г. № ҚР ДСМ-313/2020 “Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения”Денсаулық сақтау саласындағы есептік құжаттама нысандарын бекіту туралы
Об утверждении форм отчетной документации в области здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 319/2020 от 23.12.2020г. ҚР медицина және фармацевтика қызметкерлерінің Ар-намысы кодексін бекіту туралы
  Об утверждении Кодекса чести медицинских и фармацевтических работников Республики Казахстан
№ ҚР ДСМ- 320/2020 от 23.12.2020г. Фармакологиялық қадағалауды және медициналық бұйымдардың қауіпсіздігіне, сапасы мен тиімділігіне мониторинг жүргізу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил проведения фармаконадзора и мониторинга безопасности, качества и эффективности медицинских изделий
№ ҚР ДСМ- 326/2020 от 24.12.2020г.№ ҚР ДСМ-142 от 31.12.2021г. О внесении изменений в некоторые приказы МЗ РКҚазақстандық ұлттық дәрілік формулярды, белгілі бір аурулары (жай-күйлері) бар азаматтардың жекелеген санаттарын тегін және (немесе) жеңілдікпен амбулаториялық қамтамасыз етуге арналған дәрілік заттар мен медициналық бұйымдардың тізбесін қалыптастыру, сондай-ақ денсаулық сақтау ұйымдарының дәрілік формулярларын әзірлеу қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении правил формирования Казахстанского национального лекарственного формуляра, а также правил разработки лекарственных формуляров организаций здравоохранения
№ ҚР ДСМ- 335/2020№ 61 от 07.04.2023г. О внесении изменений и дополнения в приказ МЗ РК от 30.12.2020г. № ҚР ДСМ-335/2020 “Об утверждении правил применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях в целях обеспечения защиты прав пациентов и медицинских работников”Пациенттер мен медицина қызметкерлерінің құқықтарын қорғауды қамтамасыз ету мақсатында медициналық ұйымдарда қолданылатын техникалық бақылауқұралдарын, байқау және тіркеу аспаптарын, фото-, бейнеаппаратураларды қолдану қағидаларын бекіту туралы Об утверждении правил применения технических средств контроля, приборов наблюдения и фиксации, фото-, видеоаппаратуры, применяемых в медицинских организациях в целях обеспечения защиты прав пациентов и медицинских работников
№ ҚР ДСМ-152 от 30.12.2019г. ҚР балаларға хирургиялық көмек көрсетуді ұйымдастыру стандартын бекіту туралы
Об утверждении Стандарта организации оказания детской хирургической помощи в РК.
№ 361 от 13.06.2018г. “Халыққа профилактикалық егуді жүргізу бойынша санитариялық-эпидемиологиялық талаптар” санитариялық қағидаларын бекіту туралы
Об утверждении Санитарных правил “Санитарно­эпидемиологические требования по проведению профилактических прививок населению”

НПА информационной безопасности

Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года № 418-V ЗРК. Об информатизации

Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года № 401-V ЗРК. О доступе к информации

Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года N 94-V. О персональных данных и их защите

Закон Республики Казахстан от 7 января 2003 года N 370. Об электронном документе и электронной цифровой подписи

Уголовный Кодекс Республики Казахстан (с изменениями и дополнениями)

Кодекс РК “Об административных правонарушениях” (с изменениями и дополнениями)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 июня 2017 года № 407. Об утверждении Концепции кибербезопасности (“Киберщит Казахстана”)

Постановление Правительства Республики Казахстан от 20 декабря 2016 года № 832. Об утверждении единых требований в области информационно-коммуникационных технологий и обеспечения информационной безопасности